Seoul-Si에 있는 예수 그리스도 교회 집회소 2개

 • 예수 그리스도 후기 성도 교회 Seoul-Si

  Day of the Week시간
  월요일9:00 AM - 6:00 PM
  화요일9:00 AM - 6:00 PM
  수요일9:00 AM - 6:00 PM
  목요일9:00 AM - 6:00 PM
  금요일9:00 AM - 6:00 PM
  토요일9:00 AM - 6:00 PM
  일요일9:00 AM - 6:00 PM
  KR
  Seoul Seoul-Si Gangbuk-gu 176 Deongneung-ro
 • 예수 그리스도 후기 성도 교회 Seoul-si

  Day of the Week시간
  월요일9:00 AM - 6:00 PM
  화요일9:00 AM - 6:00 PM
  수요일9:00 AM - 6:00 PM
  목요일9:00 AM - 6:00 PM
  금요일9:00 AM - 6:00 PM
  토요일9:00 AM - 6:00 PM
  일요일9:00 AM - 6:00 PM
  KR
  Seoul Seoul-si Yeongdeungpo-gu 24-8 Seonyudong 1-ro