226 o Nofoaga mo Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai
Susū mai tatou tapuai faatasi! Saili se lotu e latalata atu ia te oe.