Simbahang Kristiyano sa Manila - Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

864 R Papa St

Impormasyon ng Gusali

864 R Papa St
Manila
PH

Oras

Sa pamamagitan ng Appointment Lunes hanggang Sabado Lamang
Mga Kalapit na Lokasyon

Mga Pulong sa Araw ng Linggo

Ang mga oras at iskedyul ng mga pulong sa Simbahan ay iba-iba ayon sa kongregasyon. Mangyaring tumawag para malaman ang partikular na oras. Ang lahat ng pulong sa simbahan ay may 2-oras na format: isang pangunahing pulong para sa lahat at isa pang klase na ayon sa edad o pangkalahatang mga interes.

Mayroong lugar para sa iyo sa aming simbahan.

 • Narito ang maaari mong asahan sa iyong pagbisita sa simbahan

  Ano Ang Iyong Aasahan

  Kung dadalo ka sa simbahan sa unang pagkakataon, maaaring kabahan ka. Huwag mag\-alala; narito kami para sa iyo! Narito ang maaari mong asahan sa iyong pagbisita.

  Alamin ang Iba pa
 • Maaari kang mag-sign up para masamahan ka ng iyong mga lokal na missionary kung gusto mo.

  Gusto Mo Bang Dumalo Pero Ayaw Mong Mag-Isa?

  Alam namin na ang pagsubok sa isang bagong bagay ay maaaring nakakatakot kung minsan, ngunit huwag mag\-alala! Bagama't marami sa aming mga miyembro ang nagsisimba nang mag\-isa tuwing linggo, maaari kang mag\-sign up para masamahan ka ng mga lokal na missionary kung gusto mo.

  Alamin ang Iba pa
 • Samahan Kami Sa Paglilingkod

  Samahan Kami Sa Paglilingkod

  Naniniwala kami sa pagsunod sa halimbawa ni Jesucristo. Kabilang dito ang pagpapakain sa nagugutom, pagtulong sa mga nangangailangan, pananamit sa hubad, at paglilingkod sa ating mga komunidad sa buong mundo. Halina at sumama sa amin!

  Alamin ang Iba pa

Mga Karaniwang Tanong

Magdala ng Inspirasyon sa Iyong Buhay

 • Sumali sa Aming Social Network

  Makipag\-ugnayan sa mga indibiduwal sa inyong komunidad at maging bahagi ng isang network ng mga taong naghahangad na suportahan ang isa't isa.

  Mag-klik Dito
 • Inspirasyong Ipadadala sa Iyong Inbox

  Tumanggap ng seleksyon ng nagbibigay\-inspirasyong mga video at artikulo. Maaari ka ring mag\-sign up para makatanggap araw\-araw na mga talata mula sa Biblia, mga kuwento tungkol sa buhay ni Cristo, at iba pa!

  Mga Lingguhang Nagpapasiglang Mensahe
 • Pagiging Katulad ni Cristo

  Matutulungan ka ni Kristo na mamuhay ng mas masayang buhay at mas mapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng mga simpleng espirituwal na karanasan. Alamin kung paano ka magkakaroon ng mas malapit na kaugnayan kay Jesus.

  Alamin ang Iba pa

Tungkol sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw sa Manila

Ang pagsisimba tuwing Linggo ay isang kapahingahan mula sa isang napakaabalang buhay. Magsimba sa 864 R Papa St upang makapagnilay, sambahin ang Diyos, patatagin ang iyong mga espirituwal na ugnayan, at magtuon kay Jesus. Sumamba kasama ang isang komunidad ng mga tao na nagsisikap na maging higit na katulad ni Cristo at matuto mula sa isa’t isa. Mayroong dalawang pulong sa loob ng dalawang oras. Ang pangunahing pulong ay tinatawag na sacrament meeting. Ang pulong na ito ay binubuo ng mga awitin, panalangin, at sermon (o “mga mensahe”) na ibinibigay ng iba’t ibang miyembro ng kongregasyon, at pagtanggap ng sakramento (o Komunyon). Bukod pa sa sacrament meeting, may iba’t ibang klase para sa mga bata at matatanda. Mayroong klase para sa lahat mula 18 buwan pataas! Ang bawat klase ay nagtitipon para sa isang lesson at talakayan na nakabatay sa iba’t ibang bahagi ng banal na kasulatan bawat linggo.

www.churchofjesuschrist.org

Makipag-ugnayan Sa Amin

Anuman ang iyong sitwasyon sa buhay, naniniwala kami na si Cristo ay maaaring pagmulan ng lakas. Makipag-ugnayan sa amin sa social media at tingnan kung paano makatutulong sa iyo at sa iyong pamilya ang pagiging bahagi ng aming komunidad.

facebooktwitterinstagramyouTube