223 ʻo e ngaahi Feituʻu maʻae Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ni
Haʻu ke tau lotu! Kumi ha siasi ofi atu kiate koe.