Siasi Fakakalisitiane ʻi he Matamaka - Ko e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

Matamaka Chapel

Fakamatala ki he Falé

Matamaka Chapel
Matamaka, Nuapapu
TO

Ngaahi Houá

ʻI he ʻaho Monite pe ʻe taha ki he Tokonaki
Ngaahi Feituʻu Ofi Maí

Houalotu Sāpaté

ʻOku kehekehe pē ʻa e taimi lotú mo e taimi-tēpile ʻa e Siasí mei he faiʻangalotu ki he faiʻangalotu. Kātaki ʻo fetuʻutaki ki ha ngaahi taimi pau. ʻE muimui ʻa e ngaahi fakatahaʻanga kotoa pē ʻa e Siasí ʻi he founga tatau ʻo e houa ʻe 2: fakatahaʻanga lahi ʻe taha maʻá e tokotaha kotoa pē pea mo ha kalasi ʻe vahevahe fakakulupu honau toʻú pe ngaahi meʻa fakalūkufua ʻoku nau manako aí.

ʻOku ʻi ai ha feituʻu maʻau ʻi heʻemau lotú.

 • Ko e meʻa ʻeni te ke lava ʻo ʻamanaki ki ai ʻi hoʻo ʻaʻahi ki he lotú

  Ko e Meʻa Te Ke Lava ʻo ʻAmanaki ki aí

  Kapau ko hoʻo fuofua ʻalu ʻeni ki he lotú, mahalo te ke kiʻi puputuʻu. ʻOua ʻe hohaʻa; ʻoku mau ʻi hení ke tokoniʻi koe! Ko e meʻa ʻeni te ke lava ʻo ʻamanaki ki ai ʻi hoʻo ʻaʻahí.

  Ako Lahi Ange
 • Te ke lava ʻo fakamoʻoni hingoa ʻokú ke loto ke ʻaʻahi atu hoʻo kau faifekau fakalotofonuá kapau ʻokú ke loto ki ai.

  ʻOkú ke Fie ʻAlu ki he Lotú ka ʻOku ʻIkai Te ke Fie Haʻu Toko Taha?

  ʻOku tau ʻiloʻi ʻoku lava ke fakalotosiʻi hano kamataʻi ha meʻa foʻou he taimi ʻe niʻihi, kae ʻoua ʻe hohaʻa! Neongo ʻoku haʻu tautau toko taha pē hotau kāingalotú ki he lotú he uike takitaha, ka te ke lava ʻo fakamoʻoni hingoa ke ʻalu atu hoʻo kau faifekau fakalotofonuá ʻo ʻomai koe kapau te ke loto ki ai.

  Ako Lahi Ange
 • Kau Fakataha mo Kimautolu ʻi Heʻemau Ngāué

  Kau Fakataha mo Kimautolu ʻi Heʻemau Ngāué

  ʻOku mau tui ʻi he muimui ki he sīpinga ʻa Sīsū Kalaisí ʻOku kau heni hono fafanga ʻo e fiekaiá, tokoniʻi ʻo e faingataʻaʻiá, fakakofuʻi ʻa e telefuá, mo ngāue ʻi hotau ngaahi koló he funga ʻo e māmaní. Haʻu ʻo kau mo kimautolu!

  Ako Lahi Ange

Ngaahi Fehuʻi Angamahení

ʻOmi ʻa e Ueʻi Fakalaumālié ki Hoʻo Moʻuí

 • Kau ki Heʻemau Netiueka Fakasōsialé

  Fetuʻutaki mo e niʻihi fakafoʻituitui ʻi homou koló pea hoko ko ha konga ʻo ha kakai ʻoku nau fepoupouʻaki.

  Lomiʻi Heni
 • Meili atu ʻa e Ueʻi Fakalaumālié ki hoʻo Inbox.

  Maʻu ha ngaahi vitiō ueʻi mo ha ngaahi fakamatala fakalaumālie kuo filifili. Te ke lava foki ʻo fakamoʻoni ke maʻu ha ngaahi veesi fakaʻaho mei he Tohi Tapú, ngaahi talanoa fekauʻaki mo e moʻui ʻa Kalaisí, mo ha ngaahi meʻa lahi ange!

  Ngaahi Pōpoaki Langaki Moʻui Fakauiké
 • Hoko ʻo Anga Faka-Kalaisi

  ʻE lava ke tokoniʻi koe ʻe Kalaisi ke ke moʻui fiefia ange mo ofi ange kiate Ia ʻo fakafou ʻi he ngaahi aʻusia fakalaumālie faingofuá. ʻAhiʻahiʻi ʻa e Become app pea vakai ki he founga te ke lava ai ʻo maʻu ha vā fetuʻutaki vāofi ange mo Iá.

  Ako Lahi Ange

Fekauʻaki mo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ʻi he Matamaka

ʻOku hoko e maʻulotu he Sāpate kotoa pē ko ha mālōlō nounou ia mei he moʻui fakavavevave fakaʻahó. ʻAlu ki he lotú ʻi he Matamaka Chapel ke fakakaukau, moihū ki he ʻOtuá, fakamālohia hoʻo ngaahi fetuʻutaki fakalaumālié, mo tuku taha hoʻo tokangá kia Sīsū. Lotu mo ha kakai ʻi he koló ʻoku nau feinga ke anga faka-Kalaisi ange pea mou feakoʻaki. ʻOku ʻi ai ha fakatahaʻanga ʻe ua ʻi loto ʻi ha houa ʻe ua. ʻOku ui ʻa e fakatahaʻanga lahí ko e houalotu sākalamēnití. ʻOku kau ʻi he fakatahaʻanga ko ʻení ha ngaahi hiva, lotu, mo ha ngaahi malanga (pe "ngaahi lea") ʻoku fai ʻe ha kāingalotu kehekehe ʻo e fakatahaʻangá mo maʻu e sākalamēnití (pe Feohiʻangá). Makehe mei he houalotu sākalamēnití, ʻoku ʻi ai ha ngaahi kalasi kehekehe maʻá e fānaú mo e kakai lalahí fakatouʻosi. ʻOku ʻi ai ha meʻa maʻá e tokotaha kotoa mei he māhina ʻe 18 ki ʻolunga! ʻOku nau takitaha fakataha ki ha lēsoni mo ha fealēleaʻaki ʻoku fakatefito ʻi ha ngaahi potu folofola kehekehe ʻi he uike takitaha.

www.churchofjesuschrist.org

Fehokotaki mo Kimautolu

Ko e hā pē ho tūkunga ʻi he moʻuí, ʻoku mau tui ʻe lava ke hoko ʻa Kalaisi ko ha maʻuʻanga mālohi. Fetuʻutaki mo kimautolu ʻi he mītia fakasōsialé pea vakai ki he founga ʻe lava ke tokoniʻi ai koe mo ho fāmilí ʻi hoʻo hoko ko ha konga hotau komiunitií.

facebooktwitterinstagramyouTube